ଅନ୍ୟମାନେ |

  • Super Silent Genset

    ସୁପର ସାଇଲେଣ୍ଟ୍ ଜେନସେଟ୍ |

    GTL ଦ୍ produced ାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଉଚ୍ଚ ମାନର ନୀରବ କାନପିଗୁଡିକ ଅତି କଠିନ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଶବ୍ଦ-ନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ |

  • Ordinary Silent Generator Set

    ସାଧାରଣ ନୀରବ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ |

    ସମସ୍ତ GTL ଜେନେରେଟରଗୁଡିକ ପଥର ଲୋମ ଇନସୁଲେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହା ବଜାରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୁଫ୍ ଉତ୍ପାଦ |ଡାକ୍ତରଖାନା, ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ, ସାମରିକ ଶିବିର ଇତ୍ୟାଦି ପରିସରରେ ଏହାର ସୁପର ସାଉଣ୍ଡ ଇନସୁଲେସନ ପ୍ରଭାବ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଭାବକୁ କମ କରିଥାଏ |ଏଥିସହ, ବକ୍ତାମାନେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରୁ ଜେନେରେଟରଗୁଡିକ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି |ଧୂଳି, ମରୁଭୂମି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଜେନେରେଟରଗୁଡିକର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ GTL ଧୂଳି ପରିବେଶ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଫିଲ୍ଟର ଆସେସୋରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ |